Regulamin festiwalu

„Pierwsze Olsztyńskie Targi Piw Rzemieślniczych”

Hotel Omega, ul. Sielska 4a, 28-30 lipca 2017.

Organizator: Allcool.pl Sp. z o. o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin jest wydany przez organizatora wydarzenia, tj. przez Allcool.pl sp. z o. o. (zwanym dalej „Organizatorem”) pod nazwą: “ Olsztyńskie Targi Piw Rzemieślniczych”, które odbędzie się w dniach 28-30 lipca 2017 w hotelu Omega, ul. Sielska 4a,
w Olsztynie, (zwanej dalej: “Wydarzenie”)
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Wydarzenia.

4. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

  • ”Organizator” – Allcool.pl sp. z o. o.
  • „Służby porządkowo/informacyjne” – pracownicy wynajętej przez Organizatora firmy ochroniarskiej,
  • “Teren Wydarzenia” oznacza wyznaczony fragment terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie (tj. teren zielony położony przy Hotelu Omega, jego sale konferencyjne i części ogólnodostępne).
  • “Uczestnik Wydarzenia” oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu, czyli każdą znajdującą się na jego terenie.

II. WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA:
1. Wstęp na Teren Wydarzenia jest płatny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu na Teren Wydarzenia:
(a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

(b) osobie posiadającej alkohol nie zakupiony na terenie Wydarzenia,
(c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
(d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niepożądane należy do Służb Porządkowo/informacyjnych.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowo/informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowo/informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia, itp.

Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Służby Porządkowo/informacyjne są uprawnione do:
a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II podpunkt 2 c). Regulaminu,
b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;
c) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowo/informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

5. Służby Porządkowo/informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Wydarzenia osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

6. Członkowie Służb Porządkowo/informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
– ręczne wykrywacze metalu,
– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

7. W przypadku stwierdzenia w zawartości bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowo/informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca Wydarzenia.

8. W przypadku stwierdzenia posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych nie zakupionych na Wydarzeniu, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowo/informacyjnych ma prawo poprosić taką osobę o opuszczenie Terenu Wydarzenia.

9. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej lub innej zarobkowej na Terenie Wydarzenia.
10. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Wydarzenia, a ponadto inne osoby przebywające na jego terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

11. Spożywanie zakupionego na terenie Wydarzenia piwa możliwe jest tylko w obrębie stoisk, na których dokonano zakupu alkoholu.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYDARZENIA:
1. Organizator informuje, że Uczestnik Wydarzenia lub inna osoba przebywająca na Terenie Wydarzenia będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

2. Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy Wydarzenia, Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osobie, której wizerunek został w ww. sposób utrwalony i wykorzystany nie przysługują jakiekolwiek (w tym finansowe) roszczenia z tego tytułu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Wydarzenia lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej Wydarzenia: www.targipiw.pl
– w punktach informacyjnych na Terenie Wydarzenia;

– przy wejściach na Teren Wydarzenia
5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres: ul. Trylińskiego 2, 10-689 Olsztyn – na piśmie, przesyłką poleconą.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Prawa.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2017 roku.

Olsztyn, 11 lipca 2017 r.