Piwna Mila

Regulamin biegu HOPKINS Piwna Mila, który odbędzie się w trakcie Olsztyńskich targów Piw Rzemieślniczych, w dniu 29 lipca 2017.

HOPKINS Piwna Mila

Pierwszy bieg PIWNA MILA w OLSZTYNIE – 29.07.2017

 1. Cele imprezy:

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Olsztynie.
 • Promocja polskich browarów regionalnych.
 • Szerzenie Kultury Piwnej.
 • Promocja odpowiedzialnego spożywania alkoholu.
 1. Organizatorzy:

 • Allcool.pl sp.  z o. o.
 • Miasto Olsztyn
 1. Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w sobotę 29 lipca 2017 roku.
 • Start Biegu Piwna Mila nastąpi o godzinie 14:30 na terenie Hotelu Omega przy ulicy Sielskiej 4a.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Hotelu Omega.
 • Biuro zawodów czynne będzie od godziny 12:00 nieprzerwanie do startu biegu.
 1. Trasa i dystans:

 • Trasa wyznaczona będzie na terenie hotelu.
 • Nawierzchnia trasy to nawierzchnia gruntowa oraz nawierzchnia asfaltowo-betonowa oraz kostka brukowa.
 • Bieg odbywa się na pętli o długości 400 metrów.
 • Zawodnicy pokonują pętlę czterokrotnie, w celu uzyskania dystansu 1600 metrów.
 • W trakcie biegu zawodnik zobowiązany jest do wypicia piwa w ilości 4×0,3L
 • Strefy z piwem znajdować się będą na początku każdej pętli.
 • W piwnej mili wziąć może udział maksymalnie 30 osób w jednym biegu
Przewidywany rozkład grup :
 • grupa 1 start o godzinie 14:40
 • grupa 2 start o godzinie 15:00

Spożywanie piwa może odbywać się tylko w strefie wyznaczonej przez organizatora

 1. Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 29 lipca 2017 roku ukończą 18 lat.
 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 • Zawodnik biorący udział w biegu musi posiadać bilet wstępu na festiwal w dniu 29 lipca 2017.
 1. Zgłoszenia:

 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełni formularz zgłoszeniowy oraz dokona opłaty startowej w wysokości 10 zł.
 • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 60 osób lista startowa zostanie zamknięta.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów.
 • Termin zgłoszeń do biegu upływa w dniu 29 lipca 2017 roku, do godziny 14.30 lub do wyczerpania się limitu miejsc.
 1. Opłata Startowa

 • Wpisowe wynosi 10 zł. Całość pozyskanej kwoty zostanie przeznaczona na Olsztyńskie Schronisko Zwierząt. ­
 • Wpisowe będzie płatne w dniu zawodów.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 1. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje:

 • Numer startowy plus agrafki,
 • 4 x kubek o,3L piwa
 1. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
 • Piwna Mila odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu Hopkins Piwna Mila obowiązuje niniejszy regulamin.